Denizli Valiliği duyurdu! Bu formu dolduramayanlar benzin alamayak!

Denizli Valiliği tarafından alınan yeni karar ile Denizli İl sınırları içerisinde faaliyet gösteren akaryakıt istasyonları pet şişe, bidon gibi kaplarla gelen vatandaşlara form doldurmadan akaryakıt veremeyecek. Bu alınan yeni karar ile birlikte ülkemizde gerçekleştirilen sabotaj ve terör eylemlerinin önüne geçilmesi planlanıyor.

Denizli Valiliği duyurdu! Bu formu dolduramayanlar benzin alamayak!

Muhtemel terör eylemlerine yönelik girişimler ile muhtemel orman yangınları ve sabotajların önlenmesine esas olmak üzere; Mevcut mevzuat incelendiğinde akaryakıt istasyonlarında bidon, şişe ve benzeri kaplarla yanıcı maddelerin satışını engelleyici yasal bir düzenleme bulunmadığından ilimiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren akaryakıt istasyonlarından bu tarz açıkta akaryakıt satışına denetim getirilmesi amaçlanmıştır.

Kapsam Madde 2.

Bu karar, Denizli il sınırları içerisinde faaliyet gösteren akaryakıt istasyonlarında bidon, şişe ve benzeri kaplarla ya da açıktan yakıt alım ve satışının düzenlenmesi hususlarını kapsamaktadır.

Hukuki Dayanak

Madde 3.

- 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu (11/C Maddesi)

- 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu (32. addesi) hükümlerine dayanmaktadır.

İlde Huzur Ve Güvenliğin Sağlanması

Madde 4.

5442 Sayılı İl İdaresi Kanunun 11. Maddesinin (A) bendinde “Vali, il sınırları içinde bulunan genel ve özel bütün kolluk kuvvet ve teşkilatının amiridir. Suç işlenmesini önlemek, kamu düzen ve güvenini korumak için gereken tedbirleri alır. Bu maksatla Devletin genel ve özel kolluk kuvvetlerini istihdam eder, bu teşkilat amir ve memurları Vali tarafından verilen emirleri derhal yerine getirmekle yükümlüdür.”

(C) bendinde “İl sınırları içinde huzur ve güvenliğin, tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk yetkisi Vali’nin ödev ve görevlerindedir. Bunları sağlamak için Vali gerekli karar ve tedbirleri alır. Bu hususta alınan ve ilan olunan karar ve tedbirlere uymayanlar hakkında 66. Madde hükmü uygulanır.” Hükümleri yer almıştır.

Emre Aykırı Davranış

Madde 5.

5326 Sayılı Kabahatler Kanununun “Emre Aykırı Davranış" başlıklı 32. Maddesi; (1) Yetkili makamlar tarafından adlî işlemler nedeniyle ya da kamu güvenliği, kamu düzeni veya genel sağlığın korunması amacıyla, hukuka uygun olarak verilen emre aykırı hareket eden kişiye yüz Türk Lirası İdarî para cezası verilir. ( 5326 sayılı Kanunun 17. Maddesinin 7. Fıkrasında yer alan “ İdari para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 04.01.1961 tarihli 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298. Maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu madde uyarınca 2021 yılı için uygulanacak ceza miktarı 427,00 TL olarak belirlenmiştir.) Bu cezaya emri veren makam tarafından karar verilir.

Bu madde, ancak ilgili kanunda açıkça hüküm bulunan hallerde uygulanabilir.” Hükmü amirdir.

Genel Esaslar

Madde 6.

Denizli il sınırları içerisinde zorunlu haller (herhangi bir nedenle hareket kabiliyetini kaybetmiş ve akaryakıt ikmali için istasyona getirilmesi mümkün olmayan her türlü taşıt, çim biçme makinası, ağaç kesme motoru gibi çalışma alanında kullanılması zorunu olan motorlu aletler ve benzeri ekipmanlar, traktörler için kullanılacak ve uygun koşullarda tarım arazisi yakınlarında muhafaza edilecek yedek akaryakıt vb.) dışında akaryakıt istasyonlarından bidon, şişe ve benzeri kaplarla ya da açıktan yakıt alımı ve satışı yasaklanmıştır. 1- İlgili diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak şartıyla, açıktan yukarıda belirtilen zorunlu hallerde bidon, şişe ve benzeri kaplarla benzin, mazot, gaz vb. yakıt satışı yapılmadan önce akaryakıt istasyonları işletmecileri tarafından ilgili kolluk birimine bilgi verilecek, yakıt almak isteyen kişi tarafından kendi el yazısı ile EK-1 deki formun doldurulması sağlanacak, ayrı ve sadece firma yetkilisinin erişebileceği, gizliliğe ilişkin tedbirler alınmış olarak muhafaza edilecek ve 1 nüshası bağlı bulunduğu Polis Merkezi Amirliğine/Jandarma Karakol Komutanlığına 24 saat içerisinde teslim edilecektir. Kolluk tarafından teslim alman bu belge, içeriğine dair gerekli araştırma yapıldıktan sonra dosyasında muhafaza edilecektir. 2- Akaryakıt istasyonlarında açıktan yakıt alan kişilerin kimlik bilgilerini içeren EK -1 deki formun belgelerinin tutulduğu dosya ve klasörler, bağlı bulunulan Polis Merkezi Amiri/Jandarma Karakol Komutanı tarafından gerekli görülen hallerde denetlenebilecektir.

Cezai Hükümler

Madde 7.

5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11. Maddesi gereğince alman bu karara uymayan akaryakıt istasyonu sorumluları hakkında fiil ayrı bir suç teşkil etmediği takdirde 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32. Maddesi ve diğer hükümleri gereği yasal işlem yapılacaktır.

denizli güncel haber saraykoy haber
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici Eğitim Kurumu Yöneticileri ile Bir Araya Geldi!
İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici Eğitim Kurumu Yöneticileri ile Bir Araya Geldi!
Hayatımın Denetimi Elimde Projesi Hayata Geçirildi!
Hayatımın Denetimi Elimde Projesi Hayata Geçirildi!